Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

dokument PDF do pobrania

 

Plan urzędowych kontroli na rok 2018

 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku

 

  


 Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 

 

 

I.                Podstawy prawne określające zakres i częstotliwość zaplanowanych kontroli.

 

 

 

- Rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; 

 

- Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75);

 

- Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1);

 

- Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig - 500 - 2/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej;

 

- Instrukcja GLW Nr GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli;

 

- wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej;

 

- instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-11/2014 z 30.12.2014 r. w sprawie procedur obowiązujących przy nadzorze i kontroli zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych przez podmioty sektora utylizacyjnego oraz zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie potwierdzenia przesyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w systemie TRACES;

 

- wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii określające zasady postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru;

 

- Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420-31/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz o raportowaniu o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach;

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002;

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.

 

 

 

 

 

II.             Podstawa planowania kontroli

 

 

 

Przy określaniu częstotliwości kontroli w ramach pełnionego urzędowego nadzoru podstawą planowania kontroli była ocena nadzorowanych podmiotów na podstawie analizy ryzyka przeprowadzona po wykonaniu okresowych kontroli w roku ubiegłym. Ponadto uwzględniono wyniki innych kontroli  urzędowych m.in. pobieranie próbek do analizy i badania laboratoryjne, inspekcje, kontrole sprawdzające. W przypadku gospodarstw produkujących mleko surowe kontrolą objęto ok. 20% gospodarstw.

 

 

 

Zestawienie najczęściej stwierdzanych niezgodności z prawem żywnościowym w nadzorowanych podmiotach na terenie powiatu w 2016 r.

 

 

 

Sekcja wg Rozp. (WE) 853/2004 IX – mleko, produkty mleczarskie, punkty odbioru mleka

1.

Wymagania dotyczące pomieszczeń żywnościowych

Zakłady zatwierdzone korzystające z krajowych środków dostosowujących
art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004

1.

Wymagania dotyczące sprzętu i wyposażenia

Podmioty rejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004

1.

Wymagania dotyczące produktów (badania mikrobiologiczne)

2.

Wymagania dotyczące higieny pomieszczeń (stany sanitarne)

Gospodarstwa produkujące mleko surowe

1.

Wymagania dotyczące jakości mleka surowego


III.           Wykaz osób wchodzących w skład zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

 

 

 

1. lek wet. Jolanta Fabiszewska - z-ca PLW

 

 

 

IV.           Tematy kontroli zespołu ds. bezpieczeństwa żywności w 2017 r.

 

 

 

1.     Kontrola okresowa (problemowa) obejmuje  całokształt spełnienia przez podmiot nadzorowany wymagań zawartych w odpowiednich przepisach prawnych dla prowadzonej działalności lub wykonywanych działań administracyjnych, przeprowadzona na podstawie zasad wynikających z analizy zagrożeń.

 

2.     Kontrola  urzędowa – sprawdzenie  mające na celu zbadanie czy analizowane aspekty są zgodne z prawem żywnościowym.

 

 

 

Kontrole tematyczne

 

a)    Kontrola zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

b)    Kontrola w zakresie przestrzegania zasad  dobrostanu zwierząt.

 

 

 

 Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 

 

 

Zestawienie nadzorowanych podmiotów

 

Lp.

Zakłady zatwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004

(Nazwa, Adres, WNI)

Sekcja

1.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku

19-400 Olecko, ul. Woj. Polskiego 10
28131601

IX

3.

 

Wiejski Punkt Wychładzania Mleka w Borawskich 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku 28135406

IX

Zakłady zatwierdzone korzystające z krajowych środków dostosowujących art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004

ilość

4

Podmioty rejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004

 

 

ilość

PSD - Punkty skupu dziczyzny

4

działalność marginalna lokalna i ograniczona (MLO)

5

Transport

2

Koła Łowieckie

2

Podmioty zakwalifikowane do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

jaja konsumpcyjne

2

nieprzetworzone produkty pszczele

28

Gospodarstwa produkujące mleko surowe

304

Rolniczy Handel Detaliczny

3

 

 


 

 

Zespół do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

 

 

I.                Podstawy prawne określające zakres i częstotliwość zaplanowanych kontroli.

 

- Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1);

 

- instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-11/2014 z 30.12.2014 r. w sprawie procedur obowiązujących przy nadzorze i kontroli zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych przez podmioty sektora utylizacyjnego oraz zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie potwierdzenia przesyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w systemie TRACES;

 

- wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014

 

- Plan Urzędowej Kontroli Pasz na Rok 2018;

 

- Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz;

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywy Rady;

 

- Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt;

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002;

 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.

 

 

 

II.             Podstawa planowania kontroli

 

1. Kontrola okresowa (problemowa) obejmuje całokształt spełnienia przez podmiot nadzorowany wymagań zawartych w odpowiednich przepisach prawnych dla prowadzonej działalności lub wykonywanych działań administracyjnych, przeprowadzona na podstawie zasad wynikających z analizy zagrożeń;

 

2. Kontrola inna ma na celu ewentualne sprawdzenie realizacji zaleceń wydanych w trakcie ostatniej kontroli okresowej w danym roku (zalecenia dotyczące poważnych uchybień);

 

3. Częstotliwość urzędowych kontroli okresowych w sektorze pasz zawarta jest w wytycznych Planu Urzędowej Kontroli Pasz z roku poprzedniego wyznaczanym odgórnie przez Główny Inspektorat Weterynarii. Po otrzymaniu planu Urzędowej Kontroli Pasz na rok realizacji plany kontroli należy uaktualnić;

 

4. Częstotliwość urzędowych kontroli okresowych podmiotów w sektorze ubocznych produktów zwierzęcych zawarta jest w załączniku nr 1 do instrukcji GLW nr GIWpr-02010-3/2014.

 

 

 

 

 

 

Liczba podmiotów nadzorowanych w sektorze pasz: 1224

Liczba nadzorowanych podmiotów w sektorze utylizacji: 11

Wykaz inspektorów realizujących zadania w sektorze pasz i utylizacji: mgr inż. Kornel Laskowski

 

        Zakresy kontroli tematycznych:

 

1.   Kontrola pomieszczeń i wyposażenia oraz warunków przetwarzania i przechowywania pasz zgodnie z załącznikiem I i załącznikiem III rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz;

2.   Kontrola poprawności prowadzenia i przechowywania dokumentacji zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, ustawą Prawo farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, ustawą o ochronie zwierząt;

3.   Kontrola wymogu stosowania pasz o odpowiedniej jakości i nie zagrażających zdrowiu zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, rozporządzeniem (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 i załącznikiem IV rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

Pasze – PIW Olecko – harmonogram kontroli w poszczególnych kwartałach roku 2017 w ujęciu ilościowym

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba podmiotów

Rodzaj kontroli urzędowych

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Razem

Przedsiębiorstwa handlowe zarejestrowane

6

okresowe

 

2

2

2

6

inne

 

 

 

 

 

Transport pasz

2

okresowe

 

 

 

 

0*

inne

 

 

 

 

 

Gospodarstwa produkujące pasze na potrzeby własne oraz stosujące pasze w żywieniu zwierząt

1137

okresowe

15

14

14

14

57

inne

 

 

 

 

 

Podmioty zajmujące się produkcją pierwotną

79

okresowe

 

 

1

 

1

inne

 

 

 

 

 

Podmioty produkujące pasze z udziałem dozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego (Rozp. 999/2001)

2

okresowe

 

 

2

 

2

inne

 

 

 

 

 

RAZEM

15

16

19

16

66

     *poziom kontroli ustala PLW w oparciu o analizę zagrożeń i analizę ryzyka

 

         Zakresy kontroli tematycznych:

 

1. Kontrola poprawności odbierania, magazynowania i wysyłania ubocznych produktów zwierzęcych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011;

2. Kontrola pomieszczeń magazynowych i weryfikacja spełnienia wymagań dotyczących zaprojektowania zakładu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 142/2011;

3. Kontrola w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji zakładowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady;

4. Kontrola realizacji procedur dotyczących korzystania z urządzeń do dezynfekcji osób, sprzętu i narzędzi, zwalczania szkodników, mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

Utylizacja - PIW Olecko - harmonogram kontroli w poszczególnych kwartałach roku 2018 w ujęciu ilościowym

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba podmiotów

Rodzaj kontroli urzędowych

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Razem

Zakłady pośrednie

 

 

1

okresowe

 

1

 

1

2

inne

 

 

 

 

 

Biogazownie

 

 

2

okresowe

 

 

2

 

2

inne

 

 

 

 

 

Podmioty zajmujące się transportem usługowym materiałów zwierzęcych

3

okresowe

 

1

1

1

3

inne

 

 

 

 

 

Użytkownicy wykorzystujący uppz lub produkty pochodne na szczególne cele zgodnie z art. 17 lub 18 R.1069/2009

1

okresowe

 

 

 

1

1

inne

 

 

 

 

 

Rzeźnie drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy - bilans uppz

4

okresowe

 

4

 

4

8

inne

 

 

 

 

 

RAZEM

 

6

3

7

16

 

 

 

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

 

 

I.           Podstawy prawne określające zakres i częstotliwość zaplanowanych  kontroli.

 

 

 

Dział ds. zdrowia zwierząt:

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń (Dz.U. 2013 poz. 1016)

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. 2013 poz. 1301 z późniejszymi zmianami)

 

-     rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury (Dz.U.2008.190.1167)

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła (tekst jednolity: Dz.U.2014 poz. 69)

 

-      rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus)” na lata 2017-2019 (Dz.U. 2017 poz.  70)

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016 - 2018 r. (Dz.U. 2015 poz.  2269)

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus)” na lata 2017-2019  (Dz.U.2017 poz. 114)

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711 z późn. zm.)

 

-     rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2018 r., poz. 316)

 

 

 

 

 

 Dział ds. ochrony zwierząt:

 

-       ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1840)

 

-       rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 127 z późniejszymi zmianami)

 

-       rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U 2010, Nr 56, poz. 344 z późniejszymi zmianami)

 

-       rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (Dz. U 2008, Nr 11, poz. 67)

 

-       Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr.02010-1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych

 

-       Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW- 62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli przewoźników, przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli

 

-       Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-25/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli przesyłek bydła, owiec, kóz, koni, świń oraz drobiu w handlu wewnątrzunijnym w miejscu ich przeznaczenia

 

 

 

II.              Podstawa planowania kontroli

 

 

 

Przy określaniu częstotliwości kontroli w ramach pełnionego urzędowego nadzoru podstawą planowania kontroli była ocena nadzorowanych podmiotów na podstawie analizy ryzyka przeprowadzona po wykonaniu okresowych kontroli w roku ubiegłym.

 

 

 

 

 

III.            Wykaz osób wchodzących w skład zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt z podaniem funkcji i kwalifikacji.

 

 

 

  • lek wet. Ewa Szymczak - starszy inspektor ds. ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, materiału biologicznego i dobrostanu zwierząt

 

IV.            Tematy kontroli zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w 2018 r.

 

 

 

Kontrola okresowa (problemowa) obejmuje całokształt spełnienia przez podmiot nadzorowany wymagań zawartych w odpowiednich przepisach prawnych dla prowadzonej działalności lub wykonywanych działań administracyjnych, przeprowadzona na podstawie zasad wynikających z analizy zagrożeń.

 

 * Dział do spraw zdrowia zwierząt

 

Zagadnienie objęte kontrolą

WNI

Ogólna liczba podmiotów na terenie powiatu

Obowiązująca częstotliwość kontroli w roku

Zaplanowana liczba podmiotów do kontroli

Zaplanowana liczba kontroli

I. Nadzór PLW nad higieną materiału biologicznego

1. prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - buhaje 

19

1

min. 2 razy w roku

1

2

2. wykorzystywanie nasienia

22

3

nie określona

4

3

3. prowadzenie centrum przechowywania nasienia – bydło

23

1

min. 2 razy w roku

1

2

4. prowadzenie punktu kopulacyjnego

25

11

min. raz w roku

11

11

5. prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów

26

1

Nie określona

1

1

II. Nadzór PLW nad sektorem akwakultury

1. prowadzenie miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, łowisk typu "wpuść i złów" oraz przedsiębiorstw produkcyjnych

27

5

Raz na 2 lata

0

0

2. prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

92

2

min. raz w roku

2

2

III. Nadzór PLW nad prowadzeniem zakładów drobiu (zabezpieczenie p-epizootyczne)

1. prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu

64

1

nie określona

1

1

IV. Nadzór PLW nad realizacją krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach drobiu

1. indyków rzeźnych

 

3

określona na podstawie analizy ryzyka

2

2

2. brojlerów gatunku kura

 

5

określona na podstawie analizy ryzyka

5

5

3. hodowlanych gatunku kura

64

1

określona na podstawie analizy ryzyka

1

1

V. Nadzór PLW nad prawidłowością wykonywania ustawowych zadań Inspekcji przez wyznaczonych lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji: tbc, br, ebb, chA

1. nadzór nad wyznaczonymi lek. wet.

 

6

czynności zlecone - min. raz w roku

6

6

VI. Kontrola przestrzegania zasad przemieszczania świń i materiału biologicznego, określonych w programie zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

1. kontrola przestrzegania zasad przemieszczania świń i mat. biol.

 

198

nie określona

10

10


* Dział do spraw ochrony zwierząt

 

Zagadnienie objęte kontrolą

WNI

Ogólna liczba podmiotów na terenie powiatu

Obowiązująca częstotliwość/odsetek kontroli w roku

Zaplanowana liczba podmiotów do kontroli

Zaplanowana liczba kontroli

I. Nadzór PLW nad dobrostanem zwierząt:

1. Dobrostan zwierząt w gospodarstwie

 

999

5%

58

58

II. Nadzór PLW nad transportem, obrotem i handlem zwierzętami:

1. Zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

28

4

20% zarejestrowanych przewoźników, nie mniej niż 4 podmioty

2

2

 2. Obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt

61

7

min. raz w roku

7

7

3. Świadectwa zdrowia

 

 

każda wysyłka zwierząt z terenu powiatu oraz 5 % wysyłek, których miejscem przeznaczenie jest teren powiatu (wysłane z państw UE)

Praca ciągła


 

 

Harmonogram kontroli na 2018 z dobrostanu w rozbiciu na gatunki (5%)

 

 

ilość gospodarstw na koniec 2017

5% kontroli w skali roku

I kwartał

II kwartał

III kwratał

IV kwartał

Bydło

784

39

10

10

10

9

Świnie

198

10

2

2

4

2

indyk rzeźny

2

1

0

1

0

0

brojler kurzy

5

1

0

1

0

0

gęś tuczowa

3

1

0

0

1

0

kura hodowlana

1

1

0

1

0

0

Norki

1

1

0

0

0

1

Szynszyle

1

1

0

0

1

0

Koza

15

1

0

0

1

0

Owca

25

1

1

0

0

0

Daniele

1

1

0

0

1

0

suma

 

58

13

15

18

12

 

 

 

 

 

 

 


III. Nadzór PLW nad identyfikacją i rejestracją zwierząt:

-  wykonuje inspektor z zespołu ds. pasz i utylizacji

1. Identyfikacja i rejestracja zwierząt w gospodarstwie

 

999

3%

22

22

IV. Nadzór PLW nad przestrzeganiem wymogów wzajemnej zgodności:

1. Identyfikacja i rejestracja zwierząt - kontrole wynikające z przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności

 A

 

ilość typowana przez ARiMR

28

28

2. Zdrowie publiczne, zdrowie roślin i zdrowie zwierząt - kontrole wynikające z przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności

 B

 

1/3 gospodarstw z puli wytypowanej do CC - IRZ

9

9

3. Dobrostan zwierząt - kontrole wynikające z przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności

 

1/3 gospodarstw z puli wytypowanej do CC - IRZ

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola przestrzegania zasad przemieszczania świń i materiału biologicznego, określonych w programie zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

1

Praca ciągła w trakcie roku

10

Kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

1

198 gospodarstw- kontrola 2 X w roku

396

RAZEM

440

       

 

Inne kontrole urzędowe obejmują: kontrole interwencyjne, kontrole sprawdzające.

 

 

 

inne urzędowe

 

 

 

 

 

 

Świadectwa zdrowia

 

1

Systematyczna  kontrola w ciągu roku

 

 

 

 

 

Identyfikacja i rejestracja zwierząt w gospodarstwie

1

22

okresowe

4

8

10

 

22

inne urzędowe

 

 

 

 

 

Identyfikacja i rejestracja zwierząt - kontrole wynikające z przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności (obszar A)

1

28

okresowe

6

12

8

 

26

inne urzędowe

 

 

 

2

2

Zdrowie publiczne, zdrowie roślin i zdrowie zwierząt - kontrole wynikające z przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności (obszar B)

1

9

okresowe

3

4

2

 

9

inne urzędowe

 

 

 

 

 

Dobrostan zwierząt - kontrole wynikające z przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności (obszar C)

1

13

okresowe

4

5

4

 

13

 

inne urzędowe

 

 

 

 

 

Razem

507+72

                 

 

 

Inne kontrole urzędowe obejmują: kontrole interwencyjne, kontrole sprawdzające, z polecenia GLW i WLW.

 

 

 

 

 

 


Niniejszy plan kontroli sporządzili:

 

  1. lek. wet. Jolanta Fabiszewska
  2. lek. wet. Ewa Szymczak
  3. mgr inż. Kornel Laskowski

 

 

 

Akceptacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 27.02.2018r.

 

 

 

Przesłano do W-M WLW w dniu 27.02.2018r.

dokument PDF do pobrania